(093) 110−74−82
 (068) 201−31−66
 (050) 529−90−90

Договір поставки

           м. Київ                                         «____» ________ 2021 р.

Приватне підприємство «Фірма Гросс», назване в подальшому "Постачальник", в особі директо­ра _______________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

_______________________  "_______________________"назване в подальшому "Покупець", в особі _______________________________________ , який діє на підста­ві Статуту, з другої сторони, надалі разом – "Сторони", а кожне окремо – "Сторона", уклали цей Договір про наступне:

1.     ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

1.1.  Постачальник зобов’язується поставити,  передати у власність Покупця металеві меблі (надалі – "Товар"), а Покупець зобов’язується прийняти цей Товар та своєчасно оплатити його на умовах даного Договору.

1.2.  Асортимент, технічні характеристики, кількість, ціна та загальна вартість Товару зазначаються у підписаній обома Сторонами Специфікаціі, що є невід’ємною частиною цього Договору.

2.      ВАРТІСТЬ ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

2.1.  Загальна сума даного договору визначається в Специфікаціі до цього договору. Якщо інше прямо не встановлено в Специфікації, в ціну Товару входить вартість упаковки.

2.2.  Покупець здійснює 50% оплату Товару упродовж 3 (трьох) робочих днів після надання Постачальником рахунка-фактури.

2.3.  Кінцевий розрахунок у розмірі 50%, Покупець здійснює за один день до відвантаження Товару.

2.4.  Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України шляхом перераху­вання коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначеного у цьому Договорі.

3.      СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ.

3.1.  Термін виготовлення товару вказується в Специфікації.

3.2.  Товар доставляється Покупцю за його рахунок будь-яким транспортним перевізником. Покупець висилає Постачальнику заявку на відправку Товару у письмовому вигляді будь-яким зручним для нього способом: факсом або електронною поштою. Сторони узгоджують вартість і умови доставки по електронній пошті. Доставка оплачується Покупцем безпосередньо перевізнику.

Або на умовах самовивозу власним транспортом Покупця, якщо в окремій Специфікації не зазначено інше.

3.3.  Зобов’язання з поставки Товару вважається виконаним в день відправлення Товару транспортним перевізником. 

3.4.  Постачальник зобов’язаний надати належним чином оформлені документи (підписані уповноваженою особою і скріплені печаткою Постачальника) на Товар, що постачається, відповідно до вимог чинного законодавства України, а саме: видаткову накладну, рахунок.

4.      ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ.

4.1.  Постачальник зобов’язаний повідомити Покупця про готовність передати Товар не пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати відвантаження Товару.

4.2.  Підтвердженням приймання-передачі Товару є підписи уповноважених представників Сторін на примірниках видаткових накладних і передача Постачальнику довіреності Покупця на одержання Товару, що здійснюється в день фактичного отримання Товару.

4.3.  У випадку виявлення неналежної якості та/або некомплектності Товару, Сторонами складається Акт недопоставки товару або Дефектний акт, а Покупець вправі не приймати такий Товар.

5.      ЯКІСТЬ ТА ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ.

5.1.  Якість та комплектність Товару, що постачається, його пакування та маркування повинна відповідати нормативно-технічним характеристикам заводу–виробника та вимогам діючих в Україні державних стандартів, технічних умов та інших нормативних документів, і підтверджена відповідними сертифікатами. 

5.2.  Постачальник зобов’язаний здійснити упаковку Товару в спосіб, що забезпечує схоронність Товару цього роду за звичайних умов зберігання і транспортування. Гарантійний строк становить 12 (дванадцять) місяців. Початок перебігу гарантійного строку з дати передачі Товару Покупцеві. 

5.3.  Постачальник відповідає за недоліки в Товарі, виявлені у межах гарантійного строку, якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок: природного зносу; неправильної експлуатації, неналежного ремонту/обслуговування, який здійснено третіми особами, або механічних пошкоджень.

5.4.  Гарантійний строк продовжується на час, впродовж якого Товар не міг використовуватися у зв'язку з виявленими в ньому недоліками, за умови повідомлення про це Постачальника.

5.5.  При необґрунтованій відмові Постачальника усунути недоліки, виявлені впродовж гарантійного строку, Покупець має право залучити для цієї роботи іншого виконавця/продавця з відшкодуванням відповідних витрат за рахунок Постачальника. 

6.      ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

6.1.  У випадку невідповідності Товару, що поставляється, умовам цього Договору щодо кількості/якості, Постачальник зобов'язується допоставити/замінити Товар у погоджені Сторонами найкоротші терміни з моменту складання Акту недопоставки Товару/Дефектного Акту, в кількості відповідно до замовлення Покупця. Витрати на допоставку/заміну Товару несе Постачальник.

6.2.  Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі Товару Покупцеві згідно з п. 3.3 цього Договору. Постачальник зобов’язаний за свій рахунок застрахувати ризики випадкового знищення або пошкодження Товару на період до його передачі Покупцеві.

6.3.  Постачальник зобовязаний виписати Покупцю за першою подією (отримання грошей чи відвантаження товарів) податкову накладну, оформлену відповідно до правил, установлених п.201.1 Податкового кодексу України.

7.      ФОРС-МАЖОР.

7.1.  Строки виконання зобов’язань Сторін відповідно подовжуються при настанні подій, яких Сторони не могли передбачати при укладанні Договору, які виникли незалежно від волі Сторін і, незважаючи на всі розумні заходи, перешкоджають виконанню Договору. Це обставини непереборної сили (форс-мажор), а саме: пожежа, вибух, повінь, землетрус, війна, громадські заворушення, блокади, ембарго на експорт або імпорт, прийняття нормативних актів або рішень державних органів, що забороняють або істотно обмежують відповідні торгові операції. 

7.2.  Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин, повинна негайно повідомити про це другу Сторону в письмовій формі і надати їй відповідне підтвердження (видане уповноваженим органом або установою, зокрема, Торгово-промисловою палатою) про настання таких обставин, а по закінченні дії цих обставин негайно повідомити про це другу Сторону і відновити виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

7.3.  Якщо обставини непереборної сили протривають більш ніж 3 (три) місяці, Сторони зобов’язуються узгодити обумовлені цим зміни до умов цього Договору, або розірвати Договір.

8.      ІНШІ УМОВИ.

8.1.  Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє до 31 грудня 2017 року, а в частині прострочених зобов’язань, гарантійних зобов’язань, відповідальності Сторін та остаточних розрахунків -  до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

8.2.  Цей Договір може бути розірваний достроково за згодою обох Сторін або в односторонньому порядку однією із Сторін у випадках, встановлених законом і цим Договором.

8.3.  Усі специфікації, додатки, зміни і доповнення до даного Договору є його невід’ємними частинами і вважаються дійсними, якщо вони зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.4.  Усі стосунки Сторін за цим Договором мають супроводжуватись належним оформленням і передачею письмових документів. Допускається здійснення невідкладних погоджень/по­відомлень шляхом обміну факсимільними повідомленнями або електронною поштою з наступним подальшим оформленням і передачею письмового документу у розумний строк.

8.5.  Сторони зобов'язуються зберігати в конфіденційність умов і положень даного Договору, і жодна зі Сторін не має права розкривати їх третій стороні без письмової згоди на те іншої Сторони, за винятком їх повідомлення на вимогу уповноважених державних органів.

8.6.  Усі суперечки, розбіжності або претензії, що випливають із цього Договору, мають вирішуватись Сторонами шляхом переговорів, а при недосягненні згоди – уповноваженим судом України в установленому законом порядку.

8.7.  Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору, і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

8.8.  Даний Договір складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

8.9.  Постачальник та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах, встановлених законом.

9.      РЕКВІЗІТИ І ПІДПИСИ СТОРІН: